SME Cluster Series 2014 - Mumbai
  

Dun & Bradstreet - British Airways SME Cluster Series 2014 : Mumbai

 

Director : Pawan Bindal
   
Research and Analysis : Yogesh Jambhale, Rohit Singh, Karishma Desai, Sneha Talreja, Prashant Mirgule, Rohit Pawar
   
Sales Head : Jayesh Bahadur
   
Sales Team : Nittin Maheshwari, Apoorba Kumar Patranabish, Anandita Pongurlekar, Vini Batheja,
Kartik Rao, Vaibhav Dhote, Sunena Jain, Neetu Dhamija, Rupit Kar, Romita Dey Talukdar,
Avishek Tiwari, Mayank Bhanu, Shubhra Upadhyay, Anubha Garg, Sujata Bhakat,
Tanya Bedi, Nitin Chaudhary, Praveen Malladi, Rakesh Goyal, Vishwa Desai,
Aisha Rashyani, Ankur Singh, Yashaswini Chandrashekar
   
Operations Team : Nadeem Kazi, Kunal Panchamiya, Sumit Sakhrani, Rajesh Gupta, Shankar Iyer
   
Design Team : Mohan Chilvery
   
IT Team : Sushma Raj. Borhade, Madhura Torsekar