Untitled Document
        

India's Leading Infrastructur Companies 2013

 
 

 
   
Editor : Sujoy Kumar Chakraborty
   
Sub-Editor : Yogesh Jambhale, Rohit Singh
   
Editorial Team : Mihir Shah, Sneha Talreja, Samar Mirza, Swatti Mathur, Omesh Kandalkar, Karishma Desai, Arif Tolnur, Prashant Mirgule, Rohit Pawar
   
Sales Head : Jayesh Bahadur
   
Sales Team : Nittin Maheshwari, Apoorba Kumar Patranabish, Anandita Pongurlekar, Vini Batheja, Kartik Rao, Vaibhav Dhote, Priyanka Sharma, Sunena Jain, Neetu Dhamija, Rupit Kar, Romita Dey Talukdar, Avishek Tiwari, Mayank Bhanu, Gaurang Pathak, Shubhra Upadhyay, Kate Fernandes, Jaya Gupta, Nitin Chaudhary, Praveen Malladi, Jisha, Rakesh Goyal, Vishwa Desai, Aisha Rashyani, Ankur Singh, Yashaswini Chandrashekar
   
Operations Team : Nadeem Kazi, Kunal Panchamiya, Rajesh Gupta, Sumit Sakhrani, Shankar Iyer
   
Design Team : Mohan Chilvery
   
IT Team : Sushma Raj Borhade , Trupti Keluskar, Madhura Torsekar